<body> <body>

Saturday, April 07, 2007 @9:42 PM

story-telling cum inspirational time! ((:

1.

有个故事说得好,一位教授,选择了十来个很勇敢的人,要共同做个心理测验,我带你们去穿行一间黑屋子,但每一个人要一个连一个地拉好,第一个人拉着我我们一起走。大家走过去觉得很平坦,没什么。教授走到另一端,看了一盏灯,大家回头一看,哗的一下吓得面如土色。原来他们刚刚走过的是一个大的独木桥,独木桥下是个大的鳄鱼池,十几只鳄鱼大张着嘴游来游去。那谁都站不起来了,有了灯看见了,反而走不回去了。教授说,那不行,怎么都得回去,连哄带骂,有三个人抱着桥板,哆哆嗦嗦地爬回去了,其他人说什么也不走。这时候,教授嗒嗒嗒,又连开了三盏灯,大家又看清了一重事实,原来在独木桥和鳄鱼之间,原来还有一层浅颜色得防护网。教授说,来你们再走回去,又有五个人站起来走过去了。还有两个人说什么也不走,不停地问,这个网真结实吗?

  其实我们想想,这就是我们面对的社会人生。年轻的时候,我们有老师、家长,大家用爱呵护着我们,少年懵懂,不只畏惧,唰唰唰就走过去了。这代表自己的能力吗?其实这是一种不清醒,我们都不知道什么。然后人到二、三十岁,开了一盏灯,突然发现都是鳄鱼,那个时候就会觉得很愤怒。我们大陆有个词,叫“小愤青”,就是十几二十岁的孩子,充满了愤怒、充满了逆反。觉得说,你们老骗我们,说人性是善良的、世界是光明的,谁说的?这世界上满是丑陋。其实面对这种愤怒,坦然一点,你要让它过得去,这是必然的,这是刚刚用自己的眼睛看清世界。

  等到你逐渐再清醒一些,最后会明白,世界上有很多鳄鱼,但也有一个社会制度的保障是防护网,另外每个人都有脚下的独木桥,能够走过去,只不过要小心点。其实这也就是黑格尔讲的“正反合”,人生不过如此,这个时候你的不惑就会实现一些。

2.

有个古老的寓言说得好。有个小伙子不服气为什么他的老酋长料事如神,每一次说任何事情都不会有偏差。小伙子就抓了一只小鸟,握在手里,去问老酋长:“你说,我手中的鸟,是死是生?”他想,如果你说他是活的,我手一捏,它就给掐死了。如果你说它是死的,我手心一张,它就飞了。反正今天我一定要让你说错。

这个睿智的老人看看年轻的孩子,他宽容一笑,说了一句话:“生命就在你的手中。”

这句话,也是最后我要给大家的祝福。

& PROFILE

ser.
girl.chinese.singapore.060789.21.
jps.rvhs.rvco.liuqin/zhongruan.
hci06A12.huangcheng2006.<<9>>.
njc06A01.njco.aerius.
ORKO/KUZA.
NTU HSS Sociology Year 3.

loves}
family.friends.
jogging.chineselanguage.
oil painting.chinese pop music.
breakfast.books.writing.beauty sleep.time.
933.baking.gatherings
harry potter.mocha.egg tarts.
ice cream.hugs.shopping.
flowers.

haattess}
backstabbers.SMOKERS.cheaters.
lies.being sick.

WISHES
good health all year round.
40kg.more sleep time.
my own room.
DKNY Be Delicious.
Ice Cream Maker.Canon G12.
Overseas holiday/getaway.

News

OMY.SG. XIN.SG.

Celebrities

Joanne Peh . Dasmond Koh. Felicia Chin. F.I.R. Qi Yu Wu. Dong Su Hua. Huang Zhi Hao. Sharon Au. Tay Ping Hui. Yvonne Lim. Wu Zhun.

online shopping!

runawaydiva (: .
bonitochico.
flirtydolly.
ohvola.
agneselle.
vivianlly.
stanfordgirls.
inthegirlsroom.
gardennofeden88.
fashionhelpdesk.
papergirlsshop.
shoplah.
candypulp.
fayfeylovesyou.
j2.
swarovskiparadise.
beauty.sgfasionista.
skinphilosophy.
outshineglamour.

& FRIENDS

Adeline. Benjamin Low. Bing Jie. Boon Chee. Dorcas. Ermita. Guo Tong. Hui Xian. Laylay. Lee Heng. Max. Max Lim. Melody. Min Yu. Qian Kun. Qian Zhi. Qin Pei. Shin Chiann. Sie Yen. Sylvia. Tai Khoon. Tong Tong. Vanessa Sim. Wen Si. XiaoYuan. Xingyu. Ye Zi. Yi Chun. Ying Ying. Yong Xi. You Wei. Yun Zhou. ZhengYou. Zong Xiao. HP reviews ((:.


& SPEAK


My Tagboard
& ARCHIVES

June 2004
July 2004
August 2004
September 2004
October 2004
November 2004
December 2004
January 2005
February 2005
March 2005
April 2005
May 2005
June 2005
July 2005
August 2005
September 2005
October 2005
November 2005
December 2005
January 2006
February 2006
March 2006
April 2006
May 2006
June 2006
July 2006
August 2006
October 2006
November 2006
December 2006
January 2007
February 2007
March 2007
April 2007
May 2007
June 2007
July 2007
August 2007
September 2007
October 2007
November 2007
December 2007
January 2008
February 2008
May 2008
June 2008
July 2008
August 2008
September 2008
October 2008
November 2008
December 2008
January 2009
February 2009
March 2009
April 2009
May 2009
June 2009
July 2009
August 2009
September 2009
October 2009
November 2009
December 2009
January 2010
February 2010
March 2010
April 2010
May 2010
June 2010
July 2010
August 2010
September 2010
October 2010
November 2010
December 2010
January 2011
February 2011
March 2011
April 2011
May 2011
June 2011
July 2011
August 2011
September 2011
October 2011
November 2011
January 2012
February 2012
March 2012
June 2012


& RESOURCES

layout: +
fonts: +
brushes: + +
image: +